ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Problemem przemocy, jego rozwiązywaniem zajmuje się

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny?

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeziorzanach
tel. 81 85 78 103

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.