MISJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORZANACH

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorzanach zawarta jest w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jest to:

Systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu i patologiom społecznym oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Misja ośrodka stanowi podstawę do podejmowania długofalowych zintegrowanych działań rozwojowych w sferze społecznej, wdrażania rozwiązań systemowych, programów lokalnych oraz korzystania z programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Misję naszego Ośrodka wyrażają słowa:

Od pomocy do samopomocy! Od bierności do aktywności!

A hasło, które nam codziennie towarzyszy, to:

Może nie zrobimy więcej niż jesteśmy w stanie, ale postarajmy się, żeby to nie było dużo mniej

(A. Sapkowski)

Z misji Ośrodka wynikają nasze cele określone także w Regulaminie Organizacyjnym, które w szczególności polegają na:

  1. przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, przewidzianych obowiązującymi aktami prawnymi;
  2. pracy socjalnej w przydzielonym rejonie opiekuńczym;
  3. realizowaniu potrzeb Gminy w zakresie infrastruktury socjalnej;
  4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
  5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb;
  6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
  7. podejmowaniu działań na rzecz środowiska lokalnego;
  8. współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.