WSPIERAJ SENIORA

przez | 6 listopada 2020

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA W GMINIE JEZIORZANY

Złożenia programu

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

Realizator programu

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORZANACH

Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię – 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej 81 857 81 03
  2. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres wsparcia.

Z programu mogą skorzystać:

osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Rodzaj i formy pomocy udzielanej w ramach programu:

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

A także sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia lub udostępnienia danych wrażliwych). Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Pomoc  może być świadczona nie częściej niż raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.

KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR

Przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów wyłącznie wskazanemu przez Ośrodek pracownikowi. Pracownik okazuje się „legitymacją” wystawioną przez kierownika na potrzeby realizacji programu

BEZPIECZEŃSTWO

„Legitymacja” opatrzona jest pieczęcią nagłówkową Ośrodka, zawiera imię i nazwisko pracownika oraz pieczęć imienną kierownika.

Dostarczać zakupy i świadczyć inną pomoc będą wyłącznie pracownicy Ośrodka.